O mně

NAVIGACE
ADRESA ing. Jan Havlíček O. Peška 2662 272 01 Kladno Telefon: 603 26 33 38 E-mail : jhavlicek@systemy-rizeni.cz jhavl@email.cz Moje certifikáty: www.systemy-rizeni.cz/certifikaty
KONTAKT ing. Jan Havlíček IČ: 877 20 523 Registrační číslo Výpisu z živnostenského rejstříku: č.j. OŽ/2596/11/HE

Jan Havlíček

Jmenuji se Jan Havlíček a již skoro 30 let se věnuji problematice zavádění systému kvality (QMS), zavádění systému řízení environmentu (EMS), zavádění systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SMBOZP), procesního řízení ve firmách v oblastech: • energetiky • stavebnictví • dopravy • služeb • veřejné správy. Nezbytnou součástí systémů řízení je i řízení projektů dle požadavků normy ČSN ISO 10006 - Směrnice pro management kvality projektů, kterému se též věnuji. Za uplynulá léta jsem pracoval jako výkonný pracovník na různých projektech zaměřených v uvedené oblasti. Mé absolvované vzdělávací kurzy a semináře • Duality Management Systéme (QMS) - Auditor/Lead Auditor - IRCA CERTIFIED • Interní auditor systému managementu bezpečnosti informací ISO 27001 • Occupational Health and Safety Systems - Auditor/Lead Auditor - IRCA CERTIFIED • Environmental Management Systems Auditor - Systéme Auditor - IRCA CERTIFIED • Osvědčení o účasti na semináři „Plán odpadového hospodářství původců odpadů – firem, podnikatelů • Manažer EMS, EOQ Environmental Systéme Manager • Manažer jakosti QM • Osvědčení Vnitřní auditor - auditor • Manažer CAF • certifikát o absolvování kurzu GDPR
Systémy řízení

Vítejte

na stránkách nabídky služeb v oblastech: • systému řízení kvality (QMS) • systému environmentálního řízení (EMS) • systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SM BOZP) • systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) • integrovaného systému řízení kvality, environmentu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví (ISM) • školení interních auditorů • interních auditů systémů řízení • administrativní podpory uvedených systémů řízení • nastavení systému CAF • nastavení požadavků GDPR Uvedené služby a vypracování potřebných postupů provádím za přijatelné ceny, rychle a spolehlivě. Nastavený systém má být úměrný velikosti organizace a složitosti vstupujících procesů.
Administrativní podpora Dlouhodobá asistence při administrativním spravování nastavených systémů řízení (QMS, EMS, SM BOZP, ISM a ISMS): nastavení sytému kvality dle požadavků nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 - přepracování stávající dokumentace a doplnění nových ustanovení dle normy novelizované v roce 2015, včetně jejího proškolení a vystavení certifikátu o absolvování školení administrativní udržování nastavených systémů řízení (vypracování a aktualizace potřebných postupů, dokumentace a záznamů) sledování a řízení (zapracování změn, připomínek, zjištění, zlepšování) nastavených systémů řízení (QMS, EMS, SM BOZP a ISMS) zajištění podpory během zlepšování nastavených systémů řízení (QMS, EMS, SM BOZP a ISMS) podpora v rámci provádění analýz podpora v rámci řízení záznamů a dat o kvalitě, EMS, BOZP a bezpečnosti informací (ISMS) podpora v rámci zlepšování nastavených systémů zajištění potřebné mezinárodní certifikační autority z důvodů certifikace nastavených systémů managementu (QMS, EMS, SM BOZP a ISMS) podpora při nastavení systému CAF a jeho vyhodnocení • podpora při nastavení požadavků GDPR.

Systémy řízení

nastavení systému řízení kvality (QMS), včetně požadavků novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 •nastavení environmentálního systému řízení (EMS) •nastavení systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SMBOZP) •nastavení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) •provedení integrace uvedených systémů řízení (ISM) •provedení školení interních auditorů systémů řízení a proškolení zainteresovaných pracovníků •praktické provedení interních auditů systémů řízení •nastavení systému projektového řízení •nastavení systému procesního řízení •dlouhodobou asistenci při administrativním spravování nastavených systémů řízení (QMS, EMS, SM BOZP, ISM a ISMS) •nastavení systému CAF a provedení jeho hodnocení •nastavení pravidel a požadavků GDPR Služby provádím v souladu s příslušnými normami ČSN EN ISO 9001, 14001, ČSN ISO 45001, ČSN ISO 27001, ČSN ISO 10006, CAF CZ 2009 - společný hodnotící rámec a obecně platnou legislativou, GDPR - Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Ceny jsou ve srovnání s velkými poradenskými firmami přijatelnější. Nabízím svoji kapacitu, odbornost, spolehlivost a dvacetiletou zkušenost s nastavováním uvedených systémů řízení. Součástí služby je i vypracování potřebných postupů a zajištění případné certifikace mezinárodní certifikační autoritou.
Nabízím rychlé, levné a firmě na míru šité:
QMS Systém řízení kvality (QMS) Zavedení systému kvality (QMS) provádím dle následujících kroků: - provedení procesní analýzy (nadefinování procesní mapy a procesů vztažených k nastavovanému systému) - nastavení zásad a pravidel dle požadavků příslušných norem (řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001) - vypracování potřebné dokumentace:   - vytvoření Příručky kvality   - vytvoření navazujících postupů a dokumentů (Politika kvality, Cíle kvality, stanovení kritérií a metrik procesů, nastavení mechanismu řízení dokumentace,    metrologického pořádku, nastavení mechanismu přezkoumávání systému, řízení neshod, nápravných a preventivních opatření)   - nadefinování struktury řízení QMS a odpovědností - provedení školení zainteresovaných zaměstnanců a funkcí zabezpečující systém řízení kvality (teoretické a praktické) - ověření nastavených pravidel a zásad – prověření funkčnosti nastaveného systému kvality - zajištění a podpora při certifikačním procesu.
1
SM BOZP Systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SM BOZP) Zavedení řízení bezpečnosti práce (SMBOZP) provádím dle následujících kroků: - provedení procesní analýzy (nadefinování procesní mapy a procesů vztažených k nastavovanému systému) - nastavení zásad a pravidel dle požadavků příslušných norem (řízení SMBOZP dle ČSN ISO 45001) - vypracování potřebné dokumentace    - vytvoření Příručky SMBOZP    - vytvoření navazujících postupů a dokumentů (Politika SMBOZP, Cíle a programy SMBOZP, nastavení kritérií a metrik procesů, sledování rizik BOZP,     nastavení řízení dokumentace, metrologického pořádku, nastavení mechanismu přezkoumávání systému, řízení neshod, nehod, skoro nehod, nastavení     mechanismu havarijní připravenosti v oblasti BOZP, nápravných a preventivních opatření)    - nadefinování struktury řízení SMBOZP a odpovědností - provedení školení zainteresovaných zaměstnanců a funkcí zabezpečující systém řízení SMBOZP (teoretické a praktické) - ověření nastavených pravidel a zásad – prověření funkčnosti nastaveného SMBOZP - zajištění a podpora při certifikačním procesu. EMS Systém řízení environmentu (EMS) Zavedení řízení environmentu (EMS) provádím dle následujících kroků: - provedení procesní analýzy (nadefinování procesní mapy a procesů vztažených k nastavovanému systému) - nastavení zásad a pravidel dle požadavků příslušných norem (řízení EMS dle ČSN EN ISO 14001) - vypracování potřebné dokumentace   - vytvoření Příručky EMS   - vytvoření navazujících postupů a dokumentů (Politika EMS, Cíle a programy EMS, nastavení kritérií a metrik procesů, nastavení Registru environmentálních     aspektů, nastavení řízení dokumentace, metrologického pořádku, nastavení mechanismu přezkoumávání systému, řízení neshod, nehod, skoro nehod,     nastavení mechanismu havarijní připravenosti v oblasti EMS, nápravných a preventivních opatření)   - nadefinování struktury řízení EMS a odpovědností - provedení školení zainteresovaných zaměstnanců a funkcí zabezpečující systém řízení environmentu (teoretické a praktické) - ověření nastavených pravidel a zásad – prověření funkčnosti nastaveného EMS - zajištění a podpora při certifikačním procesu.
2
3
ISM Integrované systémy řízení (ISM) Integrování vytvořených systémů ve společnosti (ISM) provádím v následujících krocích: - provázání nastavených systémů QMS, EMS, SMBOZP do jednotného integrovaného systému managementu - provázání dalších povinných dokumentů nastavených systémů - nastavení integrované Politiky ISM - nastavení řízení cílů a programů ISM - nastavení řízení aspektů a rizik - nastavení havarijní připravenosti v rámci ISM - nastavení odpovědností a řízení ISM - provázání ISM s platnou legislativou.
4
Projektové a procesní řízení Systém projektového řízení a procesního řízení Zavedení systému projektového řízení dle požadavků a zásad normy ČSN ISO 10006 – Směrnice pro management kvality projektů provádím dle následujících kroků: - vytvoření metodiky projektového řízení pro danou organizaci - nastavení stěžejních činností v rámci řízení projektu - nastavení pravidel organizačního zajištění řízení projektu - nastavení pravidel řízení změn projektu - nastavení pravidel řízení komunikace v rámci projektu - nastavení pravidel řízení rizik v rámci projektu - provedení školení zainteresovaných zaměstnanců - ověření nastavených pravidel a zásad – funkčnosti nastavení řízení projektu - zajištění potřebné mezinárodní certifikační autority z důvodů certifikace nastaveného systému.  Během nastavování systémů řízení (QMS, EMS, SMBOZP, ISM, ISMS) jedním z prvních kroků je vytvoření metodiky tvorby procesních modelů a provedení procesní analýzy, kde postupuji dle následujících kroků: - návrh systému řízení procesů – nastavení pravidel a zásad z hlediska organizační struktury systému řízení procesů (vlastníci, vykonavatelé, vedení, atd.),  zákazníci procesů a další role, které se účastní řízení procesů - zmapování procesů v organizaci - sledování účinnosti a vyhodnocování výkonnosti procesů - nastavení pravidel pro provozní řízení procesů - nastavení výkonnostních parametrů procesů a návrh a zlepšování procesů - zajištění provádění procesů - řešení sporů a konfliktů - provedení procesní analýzy a vytvoření procesní mapy. ISMS Systém bezpečnosti informací (ISMS) Zavedení řízení bezpečnosti dat a informací (ISMS) provádím dle následujících kroků: - provedení procesní analýzy a zjištění s jakými informacemi (aktivy) organizace pracuje a nakládá - zjištění míry hodnoty identifikovaných informací (aktiv) - provedení identifikace hrozeb působících na aktiva a stanovení míry rizika během pořizování, - nakládání s nimi (zpracovávání) - ukládání a archivace - nastavení zásad a pravidel dle požadavků příslušných norem (řízení ISMS dle ČSN ISO 27001) - vypracování potřebné dokumentace    - vytvoření Politiky ISMS   - vytvoření navazujících postupů a dokumentů (Cíle a principy ISMS, nastavení kritérií a metrik ISMS, nastavení mechanismu přezkoumávání ISMS, řízení       zlepšování účinnosti a spolehlivosti ISMS formou nápravných a preventivních opatření) - nadefinování struktury řízení ISMS a odpovědností z hlediska snížení míry rizika hrozeb na aktiva - provedení školení zainteresovaných zaměstnanců a funkcí zabezpečující ISMS (teoretické a praktické) - ověření nastavených pravidel a zásad – prověření funkčnosti nastaveného ISMS - zajištění a podpora při certifikačním procesu.
5
6
7
CAF Model CAF má za cíl: - pomocí sebehodnocení lépe řídit činnosti organizace (veřejného sektoru) - pomocí metodiky PDCA směřovat aktivity a činnosti organizace ke kvalitnímu řízení a rozhodování - pomocí provedení sebehodnocení získat analytický přehled o organizaci a jejích aktivitách a zajistit její zlepšování - aplikovat nástroje pro řízení kvality - zajistit a usnadnit benchlearning mezi jednotlivými organizacemi veřejného sektoru. Při aplikaci systému CAF jsem nápomocen při: - provedení analýzy činností úřadu a související dokumentace - nastavení hodnotícího rámce kritérií a subkritérií (dle společného hodnotícího rámce CAF CZ 2009) pro činnosti úřadu - sestavení hodnotícího týmu a definování jeho kompetencí - vlastním provedení hodnocení a definování slabých a silných míst úřadu, včetně provedení Hodnotící zprávy.
8
Reference firem, ve kterých jsem se podílel s nastavením příslušných systémů řízení: Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.- Zavedení integrovaného systému řízení QMS, EMS a SM BOZP (ISM), aktualizace stávající dokumentace nastavených systémů Pozice:Odborný poradce LP Design s.r.o.- Návrh a zavedení systému řízení kvality podle norem ISO 9000 Pozice: Odborný poradce Ředitelství silnic a dálnic - Návrh a zavedení systému řízení kvality podle norem ISO 9000 Pozice: Odborný poradce Městská část Praha 11- Generel školství MČ Praha 11 Pozice: Odborný poradce Dopravní podnik Ostrava a.s.- Procesní analýza a audit stávajícího systému řízení Pozice: Odborný poradce Dopravní podnik Ostrava a.s.- Procesní analýza Pozice: Odborný poradce Státní zemědělská a potravinářská inspekce- Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality podle norem řady ISO 9000 pro proces státního dozoru nad bezpečností potravin a vybraných produktů Pozice: Odborný poradce AZ Elektrostav, a.s. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality, environmentálního systému řízení, řízení SMBOZPprododávání staveb a montáží, zásobovací logistika, výroba rozváděčů, výroba ocelových konstrukcí, autoservis Pozice: Vedoucí projektu ELTRAF, a.s. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality, environmentálního systému řízení, řízení SM BOZP pro výrobu trafostanic Pozice: Vedoucí projektu VČE - montáže, a.s. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality dle ISO 9000 a integrace systémů managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18000 Pozice: Odborný poradce Východočeská energetika, a.s. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality dle ISO 9000 a integrace environmentálních systémů dle ISO 14000 a systémů managementu bezpečnosti práce dle OHSAS 18000 pro procesy distribuce elektrické energie, centralizované nakupování, projektování, správa zařízení, finanční řízení, obchodní řízení, personální řízení Pozice: Odborný poradce VČE - elektrárny, spol. s r.o. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality dle ISO 9000 a integrace environmentálních systémů dle ISO 14000 pro proces provozování vodních elektráren Pozice: Vedoucí projektu VČE - měřící technika, s. r. o. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality dle ISO 9000 pro proces měřící technika Pozice: Odborný poradce Pražská energetika, a.s. - Procesní analýza a zavedení systému řízení kvality dle ISO 9000 pro oblast centralizovaného nakupování Pozice: Vedoucí projektu
Kontakt

Reference

9

GDPR

Jsem nápomocen při nastavení pravidel a zásad týkající se zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (zmapování nakládání s osobními údaji, jejich účel, rozsah zpracování, kategorie subjektů údajů, příjemci osobních údajů, předávání osobních údajů, práva subjektů údajů atd.).
ADRESA ing. Jan Havlíček O. Peška 2662 272 01 Kladno Telefon: 603 26 33 38 E-mail : jhavlicek@systemy-rizeni.cz jhavl@email.cz Moje certifikáty: www.systemy-rizeni.cz/certifikaty
IČ: 877 20 523 Registrační číslo Výpisu z živnostenského rejstříku: č.j. OŽ/2596/11/HE
Systémy řízení
nastavení systému řízení kvality (QMS), včetně požadavků novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 •nastavení environmentálního systému řízení (EMS) •nastavení systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví (SMBOZP) •nastavení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) •provedení integrace uvedených systémů řízení (ISM) •provedení školení interních auditorů systémů řízení a proškolení zainteresovaných pracovníků •praktické provedení interních auditů systémů řízení •nastavení systému projektového řízení •nastavení systému procesního řízení •dlouhodobou asistenci při administrativním spravování nastavených systémů řízení (QMS, EMS, SM BOZP, ISM a ISMS) •nastavení systému CAF a provedení jeho hodnocení •nastavení pravidel a požadavků GDPR Služby provádím v souladu s příslušnými normami ČSN EN ISO 9001, 14001, ČSN ISO 45001, ČSN ISO 27001, ČSN ISO 10006, CAF CZ 2009 - společný hodnotící rámec a obecně platnou legislativou, GDPR - Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Ceny jsou ve srovnání s velkými poradenskými firmami přijatelnější. Nabízím svoji kapacitu, odbornost, spolehlivost a dvacetiletou zkušenost s nastavováním uvedených systémů řízení. Součástí služby je i vypracování potřebných postupů a zajištění případné certifikace mezinárodní certifikační autoritou.
Nabízím rychlé, levné a firmě na míru šité:
Kontakt